A Revista       Buscar en Rexurga       Bases de Datos Gratuítas       Novas       Participación       O Dato Útil       Ligazóns   
  Martes, 21 de marzo de 2023
Buscar en Rexurga > As Nosas Leis
Índice por orde cronolóxica


2006
  
·Lei 12/2006, do 1 de decembro, de Fundación de Interese Galego ·  · (CÓLERA LEIRADO, José Ramón)
  
·Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega. ·  · (ALMEIDA CERREDA, Marcos)
  
·Lei 2/2006, do 14 de xuño, de Dereito Civil de Galicia  ·  · ((Sin Determinar))
2005
  
·Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega. ·  · (ESPÍN ALBA, Isabel)
2004
  
·Lei 11/2004, do 19 de novembro, de inspección de consumo de Galicia ·  · (MIGUEZ MACHO, Luis)
  
·Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para igualdade de mulleres e homes · Nº 42 Pax. 429 · (GARCÍA RUBIO, María Paz)
  
·Lei 6/2004, do 12 de xullo, reguladora dos órganos de defensa da competencia da Comunidade Autónoma de Galicia · Nº 43 Pax. 447 · (VARELA, Fernando, VARELA, José-Antonio e VEZ, Alfonso)
2003
  
·Lei 4/2003, do 29 de xullo, de vivenda de Galicia · Nº 40 Pax. 345 · (DÍAZ MARTÍNEZ, Ana)
  
·Lei 6/2003, do 29 de decembro, do 29 de decembro, de taxas, prezos, e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia ·  · (IGLESIAS CASAIS, José Manuel)
2002
  
·Lei 9/2002, do 2 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia · Nº 39 Pax.321 · (GONZÁLEZ MARIÑAS, Pablo)

·Lei 9/2002, do 2 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. · Nº 37 Pax. 349 · (HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carlos)

·Lei 9/2002, do 2 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. · Nº 38 Pax. 330 · (HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carlos)
2001
  
·Lei 12/2001, do 10 de setembro, de modificación da Lei de concentración paracelaria para Galicia. · Nº 41 Pax. 303. · (OTERO SEIVANE, Enrique)
  
·Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. · Nº 34 Pax. 331 · (SANZ LARRUGA, Francisco-Javier)

·Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. · Nº 35 Pax. 323 · (SANZ LARRUGA, Francisco-Javier)
  
·Lei 8/2001, do 2 de agosto, de protección da calidade das rías de Galicia e de ordenación do servicio público de depuración de augas residuais urbanas. · Nº 36 Pax. 301 · (MIGUEZ MACHO, Luis e RODRÍGUEZ-CAMPOS GONZÁLEZ, Sonia)
  
·Lei 4/2001, do 31 de maio, reguladora da mediación familiar. · Nº 32 Pax. 295 · (ESPÍN ALBA, Isabel)
  
·Régimen jurídico del consentimiento informado y la historia clínica de los pacientes en la Ley gallega 3/2001, de 28 de mayo · Nº 33 Pax. 327 · (DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés)
2000
  
·Lei 3/2000, do 22 de decembro, do voluntariado de Galicia. · Nº 31 Pax. 313 · (IGLESIAS REDONDO, Julio-Ignacio)
1999
  
·Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia · Nº 25 Pax. 294. · (GARCÍA NOVOA, Cesar)
  
·Lei 5/1999, do 21 de maio, de Ordenación Farmacéutica · Nº 23 Pax. 313 · (GARCÍA LLOVET, Enrique)
1998
  
·Lei 5/1998, do 18 de decembro, de Cooperativas de Galicia · Nº 22 Pax. 245 · (TATO PLAZA, Anxo)
1997
  
·Lei 9/1997, do 21 de agosto, de Promoción e ordenación do Turismo de Galicia · Nº 16 Pax. 381 · (FERREIRA FERNÁNDEZ, Antonio-Javier)
  
·Lei 7/1997, do 11 de agosto, de protección contra a contaminación acústica. · Nº 24 Pax. 241 · (NOGUEIRA LÓPEZ, Alba)
  
·Lei 4/1997, do 25 de xullo, de Caza de Galicia · Nº 21 Pax. 269 · (PIÑEIRO AMIGO, José-Manuel)
  
·Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia · Nº 17 Pax. 347 · (CARBALLEIRA RIVERA, María-Teresa)

·Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia · Nº 19 Pax. 221 · (CARBALLEIRA RIVERA, María-Teresa)

·Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia · Nº 18 Pax. 359 · (CARBALLEIRA RIVERA, María-Teresa)
  
·Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega de familia, da infancia e da adolescencia. · Nº 27 Pax. 347 · (IGLEISAS REDONDO, Julio-Ignacio e CARBALLO FIDALGO, Marta)
1996
  
·Lei 7/1996, do 10 de xullo, de desenvolvemento comarcal · Nº 14 Pax. 437 · (LÓPEZ MIRA, Álvaro-Xosé)
1995
  
·Lei 12/1995, do 29 de decembro, do imposto sobre a contaminación atmosférica e Decreto 29/2000, do 20 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do imposto sobre a contaminación atmosférica. · Nº 26 Pax. 329 · (GONZÁLEZ MÉNDEZ, Amelia)
  
·Lei 9/1995, do 10 de novembro, do Consello Consultivo de Galicia. · Nº 11 Pax. 447. · (CÓLERA LEIRADO, José-Ramón)
  
·Lei 7/1995, do 29 de xuño, de delegación e distribución de competencias en materia de urbanismo. · Nº 44 Pax. 419 · (CRESPO PÉREZ, Manuel-Antonio)

·Lei 7/1995, do 29 de xuño, de delegación e distribución de competencias en materia de urbanismo. · Nº 13 Pax. 423 · (ECHEANDÍA MOTA, Ana-María)
  
·Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia. · Nº 29 Pax. 285 · (SANZ LARRUGA, Francisco-Javier)

·Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia. · Nº 28 Pax. 235 · (SANZ LARRUGA, Francisco-Javier)
1994
  
·Lei 7/1994, do 29 de decembro, pola que se crea o Instituto Lácteo e Gandeiro de Galicia. · Nº 10 Pax. 305 · (SARMIENTO MÉNDEZ, José-Antonio)
1993
  
·Lei de Pesca de Galicia (6/1993, de 11 de maio). · Nº 5 Pax. 358 · (PIÑEIRO SÁNCHEZ, Miguel-Jerónimo)
  
·Lei 3/1993, do 16 de abril, das parcerías e dos arrendamentos rústicos históricos de Galicia. · Nº 9 Pax. 299 · (LORENZO MERINO, Fernando-José)
  
·Lei 4/1993, do 14 de abril, de servicios sociais · Nº 15 Pax. 331 · (GRANDAL NORES, Isabel)
1989
  
·Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en mancomún. · Nº 0 Pax. 333 · (RAPOSO ARCEO, Juan-Jesús)
1985
  
·Lei 8/1985, do 13 de agosto, de Eleccións ó Parlamento de Galicia · Nº 3 Pax. 387 · (FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco)
  
·Lei 7/1985, do 17 de xullo, de Caixas de Aforros de Galicia, 6/1989, do 10 de maio, de modificacón da Lei 7/1985 e Lei 4/1996, de 31 de maio, de Caixas de Aforros de Galicia. · Nº 20 Pax. 263 · (GARCÍA LLOVET, Enrique e CAMBA CONSTENLLA, Carmen)
1984
  
·Lei 12/1984, do 28 de decembro, do Estatuto Galego do Consumidor e Usuario (DOGA do 01/02/1985) · Nº 1 Pax. 379 · (BERCOVITZ, Alberto)
1983
  
·Lei 7/83, do 22 de xuño, de réxime das fundacións de interese galego · Nº 30 Pax. 335 · (NIETO ALONSO, Antonia)
  
·Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Lingüística · Nº 2 Pax. 401 · (GARCÍA RAMOS, Daniel)
(N/A)
  
· · Nº 12 Pax. 393 · (BÉRTOLO CADENAS, Juan-José)

·Lei de dereito civil de Galicia. · Nº 35 Pax. 347 · (COMISIÓN SUPERIOR PARA O ESTUDIO DO DESENVOLVEMENTO DO DEREITO CIVIL GALEGO.)

· · Nº 6 Pax. 341 · (FENOR DE LA MAZA Y CORNIDE QUIROGA, Angel)

· · Nº 4 Pax. 319 · (NOGUEIRA ROMERO, Santiago)


     > Índice por autores
     > Índice por materias
     > Índice por categorias
     > Índice por orde cronolóxicaOs arquivos nos que figure que foron publicados nun número inferior ao 20 non están dispoñibles neste acceso.
Poden ser consultados nos exemplares en soporte papel.
rexurga.es (Revista Xurídica Galega)
e-mail: rexurga@rexurga.es
 
Páxina optimizada para 800x600, © rexurga.es
 Presentación   |   Subscribirse 
 Xurisprudencia   |   Colaboracións   |   As Nosas Leis 
 Lexislativa   |   Xurisprudencia   |   Ditames 
 Novas de Rexurga   |   Quiosco de Prensa   |   Novas da Xunta de Galicia 
 Documentos de Interese   |   Xanela Aberta   |   Foro 
 Calendario Festivo   |   Tipo de Xuro Xeral   |   Salario Mínimo Interprofesional   |   Indemnizacións Laborais   |   Directorio de Xulgados 
 Normas Urbanísticas en Galicia   |   Mapas de Galicia   |   Meteoroloxía   |   Cámaras Web 
 Administracións Xudiciais e Fiscais   |   Editoriais Xurídicas   |   Tribunais   |   Universidades