A Revista       Buscar en Rexurga       Bases de Datos Gratuítas       Novas       Participación       O Dato Útil       Ligazóns   
  Luns, 27 de maio de 2024
Buscar en Rexurga > Colaboracións
Índice por materias


A  C  D  E  F  H  I  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  X 
 
(Sin Determinar)
A
 
Administración de xustiza
 
Administración Local
 
Administradores sociais
 
Adquisición de inmobles en poxa xudicial
 
Arbitraxe
 
Arrendamentos rústicos
 
Arrendamentos urbanos
 
Asistencia legal e defensa xurídica
C
 
Carreira Fiscal
 
Civil
 
Código Penal
 
Competencia da xurisdición contencioso-administrativa
 
Competencia das administracións
 
Competencia dos xuíces e tribunais
 
Competencia xudicial internacional
 
Competencias do Secretario Xudicial
 
Conciliación da vida familiar e laboral dos traballadores
 
Concorrencia de normas penais
 
Congresos, conferencias, debates...
 
Consignacións
 
Consumidores e usuarios
 
Contaminación acústica
 
Contratación administrativa
 
Contratación laboral
 
Contrato de compravenda
 
Contrato de seguro
 
Cooficiliadade lingüística
 
Cousa xulgada
 
Crédito hipotecario
 
Criminalidade organizada
 
Cualificación rexistral
 
Cuestións de inconstitucionalidade
D
 
Daño medioambiental
 
Defensa da competencia
 
Delito de deslealdade profesional
 
Delito de lesións
 
Delito de maltrato
 
Delitos cometidos a través dos medios de difusión
 
Delitos contra a seguridade dos traballadores
 
Delitos contra do patrimonio e a orde socioeconómica
 
Delitos contra do patrimonio histórico
 
Delitos de incendios forestais
 
Delitos societarios
 
Dereito á integridade física
 
Dereito á liberdade sindical
 
Dereito á tutela xudicial efectiva
 
Dereito administrativo sancionador
 
Dereito Civil de Galicia
·El testamento mancomunado en el Derecho Gallego. Nº 14 páx. 15 (ALONSO VISO, Roberto)

·Retracto de graciosa y principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor (a propósito de la STSJ de Galicia de 27/1/1999). Nº 22 páx. 223 (BUSTO LAGO, José Manuel)

·Las competencias legislativas de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de derecho civil. Nº 35 páx. 13 (BUSTO LAGO, José Manuel)

·La suerte del Derecho Foral Gallego. Nº 7 páx. 293 (DÍAZ FUENTES, Antonio)

·La prescripción de la acción negatoria en la nueva Lei de Dereito Civil de Galicia. Nªº 50 páx. 35 (DÍAZ FUENTES, Antonio)

·Comentario á STSXG de 5 de Febreiro do 2001 [1]. Nº 30 páx. 323 (ENJO MALLOU, Cruz)

·Regulación positiva del monte vecinal en mano común en Galicia. Problemas que plantea. Nº 6 páx. 23 (GARCÍA LÓPEZ, Vicente José)

·La Constitución de 1978 y su incidencia en el Derecho civil de Galicia. La nueva legislación civil sectorial. Nº 3 páx. 45 (LORENZO MERINO, Fernando José)

·En torno a la adquisición de la servidumbre de paso por prescripción: con especial referencia al Derecho Civil de Galicia. Nº 33 páx. 21 (LORENZO OTERO, Alfredo Arturo)

·Las mejoras agrarias en el ordenamiento jurídico gallego. Nº 26 páx. 27 (MARTÍNEZ HENS, Elena)

·Montes vecinales en mano común. El reconocimiento de la titularidad dominical frente a la eclesiástica opositora. Un supuesto práctico: STS de 18 de noviembre de 1996. Nº 15 páx. 15 (NIETO ALONSO, Antonia)

·O Contrato de Vitalicio (dende a comunicación de Amando Losada no I Congreso de Dereito Galego ata os nosos días). Nº 41 páx. 13 (PARDO GATO, José Ricardo)

·O Dereito Civil de Galicia: das orixes á vixente Lei 2/2006, do 14 de xuño. Nº 64 páx. 13 (PARDO GATO, José Ricardo)

·Pasado, presente e futuro do Dereito Civil de Galicia. Nº 48 páx. 13. (PARDO GATO, José Ricardo)

·La adquisición de la servidumbre de paso: otro punto de vista. (A propósito del art. 25 de la Ley de Derecho Civil de Galicia). Nº 24 páx. 13 (PILLADO MONTERO, Antonio)

·Los pactos sucesorios en la Ley de Derecho Civil de Galicia. Nº 13 páx. 17. (PILLADO MONTERO, Antonio)

·Comentarios a la Ley 3/2007 de 9 de abril de prevención y defensa de los incendios forestales de Galicia Nº 52 pax. 41 (PIÑEIRO AMIGO, José Manuel)

·A regulación dos montes veciñais en man común no borrador da Lei de Montes de Galicia. Nº 55 páx. 13 (RAPOSO PÉREZ, Belén)

·Montes veciñais en man común. Imprescritibilidade. Nº 13 páx. 395 (RAPOSO PÉREZ, Belén)

·A reforma da Compilación de 1963 e o futuro do Dereito civil Galego. Nº 2 páx. 386 (REBOLLEDO VARELA, Ángel Luis)

·Los contratos de arrendamiento y de aparcería de lugar acasarado en la nueva Ley de Derecho Civil de Galicia. Nº 51 páx. 13 (RIOBÓ FERNÁNDEZ, Juan Francisco)

·Las aguas y el Registro de la Propiedad en la Ley 4/1995 de 24 de mayo de Derecho Civil de Galicia. Nº 12 páx. 385 (RODRÍGUEZ LLORENS, Enrique Martín)

·La regulación de las servidumbres y serventías en la Ley 4/1995 de Derecho Civil Gallego: Un análisis crítico y comparativo con la legislación civil de otras comunidades autónomas. Nº 14 páx. 37 (RODRÍGUEZ MONTERO, Ramón P.)

·Precisiones históricas y jurisprudenciales en materia de serventías: Comentario a la STSJG de 24 de xuño de 1997. Nº 16 páx. 303 (RODRÍGUEZ MONTERO, Ramón P.)

·El retracto de graciosa en la nueva Ley de Derecho Civil de Galicia 2/2006, de 14 de junio de 2006. Nº 53 páx. 41 (SILVOSA TALLÓN, José Manuel)

·Normas procesales del Derecho Civil de Galicia contenidas en la Ley de 24 de mayo de 1995. Nº 15 páx. 25 (VILLAGÓMEZ RODIL, Alfonso)

·Normas procesales del Derecho Civil de Galicia contenidas en la Ley de 24 de mayo de 1995. Nº 15 páx. 25 (VILLAGÓMEZ RODIL, Alfonso)
 
Dereito comunitario
 
Dereito Consursal Laboral
 
Dereito de elevación
 
Dereitos e deberes fundamentais
 
Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado
E
 
Empréstitos hipotecarios
 
Expropiación forzosa
F
 
Familia
 
Función pública
H
 
Hipotecario
I
 
Impostos municipais
 
Imprudencia
 
Imprudencia profesional
 
Incapacidade procesual
 
Institucións políticas
L
 
Lei 1/2000 de Axuizamento Civil
 
Lei concursal
 
Lei de Presupostos
 
Lei do Solo
 
Lei Penal do Menor
 
Ley de estranxería
 
Litisconsorcio pasivo necesario
M
 
Mandato
 
Matrimonio
 
Medidas preventivas persoais
 
Medidas preventivas reais
N
 
Non pagamento de pensións
O
 
Oficinas de farmacia
 
Oposicións
 
Ordenación da edificación
 
Outras materias
P
 
Penas privativas de liberdade
 
Policía Local
 
Política criminal
 
Prestacións da Seguridade Social
 
Proba
 
Proba de testemuñas
 
Procedemento contencioso-administrativo
 
Procedemento administrativo
 
Procedemento de expropiación
 
Procedemento laboral
 
Procedemento penal
 
Propiedade intelectual e industrial
 
Psicoloxía xurídica
R
 
Recurso contencioso-administrativo
 
Recursos
 
Reparación das consecuencias do delito
 
Responsabilidade civil de xuíces e maxistrados
 
Responsabilidade contractual
 
Responsabilidade patrimonial da Administración
 
Responsabilidade penal dos menores
 
Responsabilidade por vicios construtivos
 
Responsabilidade solidaria
 
Retroactividade da Lei penal
 
Réxime electoral
 
Réxime penitenciario
 
Rexistro Mercantil
S
 
Secreto profesional
 
Sociedades
 
Sucesións
 
Swaps de tipos de interese
T
 
Tempo de traballo
 
Teoría Xurídica do Delito
·Los delitos imprudentes. Nº 68 páx. 23 (DE LA FUENTE VALDÉS, David)
 
Tercerías
 
Tráfico de drogas
 
Tráfico e circulación viaria
 
Transferencias ás Comunidades autónomas
 
Transmisión de empresas
 
Trastornos de conduta
 
Tratamento automatizado de datos de carácter persoal
 
Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas
 
Tribunal do Xurado
U
 
Unión política e económica
 
Unións de feito
 
Urbanismo
V
 
Violencia doméstica
 
Vitalicio
 
Vivenda
X
 
Xuízo de desafiuzamento
 
Xuízo executivo
 
Xuízo verbal do automóbil (LO 3/1989, do 21 de xuño)
 
Xuízos rápidos
 
Xustiza
 
Xustiza gratuíta


     > Índice por autores
     > Índice por materias
     > Índice por categoriasOs arquivos nos que figure que foron publicados nun número inferior ao 20 non están dispoñibles neste acceso.
Poden ser consultados nos exemplares en soporte papel.
rexurga.es (Revista Xurídica Galega)
e-mail: rexurga@rexurga.es
 
Páxina optimizada para 800x600, © rexurga.es
 Presentación   |   Subscribirse 
 Xurisprudencia   |   Colaboracións   |   As Nosas Leis 
 Lexislativa   |   Xurisprudencia   |   Ditames 
 Novas de Rexurga   |   Quiosco de Prensa   |   Novas da Xunta de Galicia 
 Documentos de Interese   |   Xanela Aberta   |   Foro 
 Calendario Festivo   |   Tipo de Xuro Xeral   |   Salario Mínimo Interprofesional   |   Indemnizacións Laborais   |   Directorio de Xulgados 
 Normas Urbanísticas en Galicia   |   Mapas de Galicia   |   Meteoroloxía   |   Cámaras Web 
 Administracións Xudiciais e Fiscais   |   Editoriais Xurídicas   |   Tribunais   |   Universidades